தனுவாஸ்

பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நலக் குழு


மாணவர்கள் நலக் குழு

அதிகாரி
புல முதல்வர் (கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் புலம்)
துணைத் தலைவர், சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் சங்கம், சென்னை
முதல்வர், சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை
பதிவாளர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை
விடுதிக் காப்பாளர், சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி விடுதி, சென்னை
விடுதிக் காப்பாளர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய விடுதி, நாமக்கல்
துணைத் தலைவர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய மாணவர் சங்கம், நாமக்கல்