தனுவாஸ்

பல்கலைக்கழக கால்நடை நோய் ஆய்வுக் குழு


கால்நடை நோய் ஆய்வுக் குழு

பதவி குழுவில் பங்கு
இயக்குநர், கால்நடை நலக் கல்வி மையம், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் தலைவர்
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இயக்குநர், தமிழ்நாடு அரசு உறுப்பினர்
இயக்குநர், கால்நடை நோய் தடுப்பு மருத்துவ நிறுவனம், ராணிப்பேட்டை உறுப்பினர்
முதன்மை செயல் அலுவலர், தமிழ்நாடு கால்நடை மேம்பாட்டு முகமை உறுப்பினர்
கூடுதல் இயக்குநர் (கால்நடை மருத்துவ சேவைகள்), மருத்துவ நோய் கண்டறியும் பிரிவுகள் உறுப்பினர்
கூடுதல் இயக்குனர் (கால்நடை சேவைகள்), கோழி நோய் கண்டறியும் ஆய்வகம் உறுப்பினர்
மூத்த ஆராய்ச்சி அதிகாரி, மத்திய பரிந்துரை ஆய்வகம் உறுப்பினர்
முதல்வர், சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், நாமக்கல் உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், திருநெல்வேலி உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஒரத்தநாடு உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், சேலம் உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், தேனி உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், உடுமலைப்பேட்டை உறுப்பினர்
முதல்வர், கோழி உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரி, ஓசூர் உறுப்பினர்
இயக்குனர், கால்நடை உற்பத்திக் கல்வி மையம், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உறுப்பினர்
சிகிச்சையியல் இயக்குநர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உறுப்பினர்
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்குநர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உறுப்பினர்
ஆராய்ச்சி இயக்குனர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உறுப்பினர்
பின்வரும் துறைகளின் கால்நடை மருத்துவ புலத்தில் உள்ள கல்லூரிகளில் மூத்த பேராசிரியர்கள் மற்றும் தலைவர்கள்:
கால்நடை நுண்ணுயிரியல் உறுப்பினர்
கால்நடை நோய்குறியியல் உறுப்பினர்
கால்நடை ஒட்டுண்ணியியல் உறுப்பினர்
கால்நடை தொற்றுநோயியல் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவம் உறுப்பினர்
கால்நடை பொது சுகாதாரம் உறுப்பினர்
கால்நடை மருந்தியல் மற்றும் நச்சுயியல் உறுப்பினர்
விலங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் உறுப்பினர்