தனுவாஸ்

பல்கலைக்கழகக் குறைதீர் குழு


குறைதீர் குழு

அதிகாரி குழுவில் பங்கு
தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர்
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்,
மாதவரம் பால் பண்ணை,
சென்னை-600 051.
தலைவர்
முனைவர் எஸ். ஈஸ்வரி,
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
ஆதாரசெல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மறுசீரமைப்பு மருத்துவ மையம்,
சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை-600 007.
உறுப்பினர்
முனைவர் ஜி. பொன்னுதுரை,
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
கால்நடை ஒட்டுண்ணியியல் துறை, கால்நடை
மருத்துவக் கல்லூரி & ஆராய்ச்சி நிலையம் , நாமக்கல்-637 002.
உறுப்பினர்
முனைவர் எம். பார்த்திபன்,
பேராசிரியர்,
கால்நடை உயிரி தொழில்நுட்பத் துறை,
சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை-600 007.
உறுப்பினர்