தனுவாஸ்

பட்ட மேற்படிப்புகள்


எம்.வி.எஸ்சி. பட்டப்படிப்புகள்

வ. எண் பாடப்பிரிவு   வ. எண் பாடப்பிரிவு
1 விலங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கவியல்   12 கால்நடை மருத்துவம்
2 கால்நடை பராமரிப்புப் பொருளியல்   13 கால்நடை நுண்ணுயிரியல்
3 கால்நடை ஊட்டச்சத்தியல்   14 கால்நடை ஒட்டுண்ணியியல்
4 கால்நடை உற்பத்தி மேலாண்மை   15 கால்நடை நோயியல்
5 கால்நடைப் பொருட்கள் தொழில்நுட்பம்   16 கால்நடை மருந்தியல் மற்றும் நச்சுயியல்
6 கோழியின அறிவியல்   17 கால்நடை உடற்செயலியல்
7 கால்நடை உடற்கூறியல்   18 கால்நடை பொது சுகாதாரம்
8 கால்நடை உயிர்வேதியியல்   19 கால்நடை அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கதிரியக்கவியல்
9 கால்நடை உயிரி தொழில்நுட்பம்   20 வனவிலங்கு அறிவியல்
10 கால்நடை விரிவாக்க கல்வி   21 உயிரி புள்ளியியல்
11 கால்நடை இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஈனியல்   22 பால் நுண்ணுயிரியல்

எம்.டெக். பட்டப்படிப்புகள்

வ. எண் பாடப்பிரிவு   வ. எண் பாடப்பிரிவு
1 பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தில் உணவு தொழில்நுட்பம்   4 பால் தொழில்நுட்பம்
2 செயல்முறை பொறியியலில் உணவு தொழில்நுட்பம்   5 பால் வேதியியல்
3 பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்தில் உணவு தொழில்நுட்பம்   6 கோழி வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம்

எம்.எஸ்சி. பட்டப்படிப்பு திட்டம்

  • உயிரி தொழில்நுட்பவியல்

பிஎச்.டி. (கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்)

வ. எண் பாடப்பிரிவு   வ. எண் பாடப்பிரிவு
1 விலங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கவியல்   11 கால்நடை இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஈனியல்
2 கால்நடை பராமரிப்புப் பொருளியல்   12 கால்நடை மருத்துவம்
3 கால்நடை ஊட்டச்சத்தியல்   13 கால்நடை நுண்ணுயிரியல்
4 கால்நடை உற்பத்தி மேலாண்மை   14 கால்நடை ஒட்டுண்ணியியல்
5 கால்நடைப் பொருட்கள் தொழில்நுட்பம்   15 கால்நடை நோயியல்
6 கோழியின அறிவியல்   16 கால்நடை மருந்தியல் மற்றும் நச்சுயியல்
7 கால்நடை உடற்கூறியல்   17 கால்நடை உடற்செயலியல்
8 கால்நடை உயிர்வேதியியல்   18 கால்நடை பொது சுகாதாரம்
9 கால்நடை உயிரி தொழில்நுட்பம்   19 கால்நடை அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கதிரியக்கவியல்
10 கால்நடை விரிவாக்க கல்வி   20 வனவிலங்கு அறிவியல்

பிஎச்.டி. (உயிர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் உணவு தொழில்நுட்பம்)

வ. எண் பாடப்பிரிவு   வ. எண் பாடப்பிரிவு
1 செயலாக்க தொழில்நுட்பத்தில் உணவு தொழில்நுட்பம்   4 பால் தொழில்நுட்பம்
2 செயல்முறை பொறியியலில் உணவு தொழில்நுட்பம்   5 பால் வேதியியல்
3 பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்தில் உணவு தொழில்நுட்பம்   6 கோழி வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம்


பிஜி டிப்ளமோ திட்டங்கள்

வ. எண் பாடப்பிரிவு   வ. எண் பாடப்பிரிவு
1 செல்லப்பிராணிகள் பயிற்சியில் முதுகலை டிப்ளமோ   3 சிறிய விலங்கு அவசரநிலைப் பராமரிப்பு மருத்துவத்தில் முதுகலை டிப்ளமோ
2 பால் பதப்படுத்துதல் மற்றும் தர அமைப்பில் முதுகலை டிப்ளமோ   4 மூலக்கூறு தொழிநுட்பத்தில் முதுகலை டிப்ளமோ

ஒவ்வொரு துறையிலும் மற்றும் வளாகங்களிலும் உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்கை அந்தந்த கல்வியாண்டில் இறுதி செய்யப்படும்.

மேலும் தகவல் பெற:

தலைவர், சேர்க்கைக் குழு (PG) &
தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்,
மாதவரம் பால் பண்ணை, சென்னை - 600051.
தொலைபேசி: +91-44--2999 7348 | 2999 7349
மின்னஞ்சல்: ce@tanuvas.org.in