தனுவாஸ்

பல்கலைக்கழகப் பாடத்திட்டக் குழுக்கள்


பாடத்திட்டக் குழுக்களின் நோக்கங்கள் :

  • பல்கலைக்கழகத்தின் அந்தந்த புலங்ககளில் வழங்கப்படும் கல்வித் திட்டங்களுக்கான கற்கைநெறிகளை கல்விக் குழுவிற்கு முன்மொழிதல்;
  • பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டங்களை, கல்விக் குழுவிற்கு முன்மொழிதல்.

அடிப்படை அறிவியல் புலம்

வ. எண். பெயர் / பதவி பங்கு
a)
அடிப்படை அறிவியல் புல முதல்வர்
தலைவர்
b)
பிற புலங்களின் முதல்வர்கள்
1 கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் புலம் உறுப்பினர்கள்
2 உணவு அறிவியல் புலம் உறுப்பினர்கள்
c)
பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து இயக்குநர்கள்
1 இயக்குனர், கால்நடை உற்பத்திக் கல்வி மையம் உறுப்பினர்
2 இயக்குனர், கால்நடை நலக் கல்வி மையம் உறுப்பினர்
3 ஆராய்ச்சி இயக்குனர் உறுப்பினர்
4 விரிவாக்கக் கல்வி இயக்குநர் உறுப்பினர்
5 சிகிச்சையியல் இயக்குனர் உறுப்பினர்
ஈ)
தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர்
உறுப்பினர்
இ)
கல்லூரிகளின் மூத்த துறைத் தலைவர்கள்
உறுப்பினர்கள்
f)
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள்
1 டாக்டர். க. செந்தில் குமார், இணைப் பேராசிரியர், பால்வள வணிக மேலாண்மைத் துறை, உணவு மற்றும் பால் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, கொடுவள்ளி, சென்னை - 600052. உறுப்பினர்
2 டாக்டர். சி.பாலன், உதவிப் பேராசிரியர், கால்நடை பராமரிப்புப் புள்ளியியல் மற்றும் கணினி பயன்பாட்டியல் துறை, எம்.வி.சி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
3 டாக்டர் வி.எஸ்.மைனாவதி, உதவிப் பேராசிரியர், வேளாண் துறை, எம்.வி.சி., சென்னை - 600007. உறுப்பினர்
4 டாக்டர் டி. செந்தில் குமார், உதவிப் பேராசிரியர், கால்நடைப் பண்ணை வளாகம், வி.சி.ஆர்.ஐ., ஒரத்தநாடு-613624. உறுப்பினர்
5 டாக்டர். ஜே. விஜய் ஆனந்த், உதவிப் பேராசிரியர், கால்நடை உடற்செயலியல் மற்றும் உயிர் வேதியியல் துறை, வி.சி.ஆர்.ஐ., ஒரத்தநாடு-613624. உறுப்பினர்
g)
வெளி நிபுணர்கள்
1 முனைவர் ஏ. ஞானமணி, மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி தலைவர் & பேராசிரியர் - ACSIR நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகம். சிஎஸ்ஐஆர் - மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அடையாறு, சென்னை- 600020. உறுப்பினர்
2 முனைவர் டி. ரவிசங்கர், முதன்மை விஞ்ஞானி, உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பு மத்திய நிறுவனம் , ஐ.சி.ஏ.ஆர்., #75, சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை, எம்.ஆர்.சி.நகர், சென்னை-600028. உறுப்பினர்

கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் புலம்

வ. எண். பெயர் / பதவி பங்கு
a)
கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் புல முதல்வர்
தலைவர்
b)
கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் புலத்தின் ஏனைய முதல்வர்கள்
உறுப்பினர்கள்
c)
பிற புலங்களின் முதல்வர்கள்
1 அடிப்படை அறிவியல் புலம் உறுப்பினர்
2 உணவு அறிவியல் புலம் உறுப்பினர்கள்
c)
பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து இயக்குநர்கள்
1 இயக்குனர், கால்நடை உற்பத்திக் கல்வி மையம் உறுப்பினர்
2 இயக்குனர், கால்நடை நலக் கல்வி மையம் உறுப்பினர்
3 ஆராய்ச்சி இயக்குனர் உறுப்பினர்
4 விரிவாக்கக் கல்வி இயக்குநர் உறுப்பினர்
5 சிகிச்சையியல் இயக்குனர் உறுப்பினர்
ஈ)
தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர்
உறுப்பினர்
இ)
கல்லூரிகளின் மூத்த துறைத் தலைவர்கள்
உறுப்பினர்கள்
f)
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள்
1 டாக்டர். ஜி.ஆர். பரணிதரன், இணைப் பேராசிரியர், கால்நடை அறிவியல் முதுகலை ஆராய்ச்சி நிலையம், காட்டுப்பாக்கம் - 603 203. உறுப்பினர்
2 டாக்டர். கே.ரவிக்குமார், இணைப் பேராசிரியர், கால்நடை இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஈனியல் துறை, எம்.வி.சி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
3 டாக்டர். சி. வசந்தி, உதவிப் பேராசிரியர், கால்நடைப் பொருட்கள் தொழில்நுட்பத் துறை (இறைச்சி அறிவியல்), எம்.வி.சி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
4 டாக்டர். டி. கீதா, உதவிப் பேராசிரியர், கால்நடைப் பண்ணை வளாகம், வி.சி.ஆர்.ஐ., உடுமலைப்பேட்டை - 642126. உறுப்பினர்
5 டாக்டர். எஸ். உஷா, உதவிப் பேராசிரியர், கால்நடை உற்பத்தி மேலாண்மைத் துறை, எம்.வி.சி, சென்னை-600007. உறுப்பினர்
6 டாக்டர். ஆர்.மகாபிரபு, உதவிப் பேராசிரியர், கால்நடை நோய்க்குறியியல் துறை, எம்.வி.சி, சென்னை-600007. உறுப்பினர்
h)
வெளி நிபுணர்கள்
1 டாக்டர் வி. வைகுண்ட ராவ், இணை முதல்வர், கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் கல்லூரி, புரோடத்தூர்-516360, ஆந்திரப் பிரதேசம். உறுப்பினர்
2 டாக்டர் திருப்பதி வெங்கடசபதி, பேராசிரியர், விலங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கத் துறை, கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் கல்லூரி, மன்னுத்தி-680651, கேரளா. உறுப்பினர்

உணவு அறிவியல் புலம்

வ.எண். பெயர் / பதவி பங்கு
a)
உணவு அறிவியல் புல முதல்வர்
தலைவர்
b)
உணவு அறிவியல் புலத்தின் ஏனைய முதல்வர்கள்
உறுப்பினர்கள்
c)
பிற புலங்களின் முதல்வர்கள்
உறுப்பினர்கள்
d)
பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து இயக்குநர்கள்
1 இயக்குனர், கால்நடை உற்பத்திக் கல்வி மையம் உறுப்பினர்
2 இயக்குனர், கால்நடை நலக் கல்வி மையம் உறுப்பினர்
3 ஆராய்ச்சி இயக்குனர் உறுப்பினர்
4 விரிவாக்கக் கல்வி இயக்குநர் உறுப்பினர்
5 சிகிச்சையியல் இயக்குனர் உறுப்பினர்
6 தொலைநிலைக் கல்வி இயக்குநர் உறுப்பினர்
e)
தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர்
உறுப்பினர்
f)
பின் வரும் துறைத் தலைவர்கள்:
1 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடைப் பொருட்கள் தொழில்நுட்பத் துறை (இறைச்சி அறிவியல்), எம்விசி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
2 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடைப் பொருட்கள் தொழில்நுட்பத் துறை (இறைச்சி அறிவியல்), வி.சி.ஆர்.ஐ., நாமக்கல்-637001. உறுப்பினர்
3 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடைப் பொருட்கள் தொழில்நுட்பத் துறை (பால் வள அறிவியல்), எம்விசி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
4 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடைப் பொருட்கள் தொழில்நுட்பத் துறை (பால் வள அறிவியல்), வி.சி.ஆர்.ஐ., நாமக்கல்-637001. உறுப்பினர்
5 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கோழி இன அறிவியல் துறை, எம்விசி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
6 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கோழி இன அறிவியல் துறை, வி.சி.ஆர்.ஐ., நாமக்கல்-637001. உறுப்பினர்
7 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை உற்பத்தி மேலாண்மைத் துறை, எம்விசி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
8 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை வணிக மேலாண்மைத் துறை, எம்விசி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
9 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை உயிரி தொழில்நுட்பத் துறை, எம்விசி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
10 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடைப் பொருளியல் துறை, எம்விசி., சென்னை-600007. உறுப்பினர்
11 பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,கோழி உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரி, ஓசூர் உறுப்பினர்
g)
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள்
1 டாக்டர் ஜி.ராஜராஜன், இணைப் பேராசிரியர், கால்நடை பொருட்கள் தொழில்நுட்பத் துறை, வி.சி.ஆர்.ஐ., உடுமலைப்பேட்டை-642205. உறுப்பினர்
2 டாக்டர் ஏ. கார்த்தியாயணி, இணைப் பேராசிரியர், கோழி இனப் பொறியியல் துறை, சி.பி.பி.எம்., ஓசூர் - 635110. உறுப்பினர்
3 டாக்டர் எஸ்.கே. மாதங்கி, உதவிப் பேராசிரியர், உணவுப் பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பத் துறை, சி.எஃப்.டி.டி., கொடுவேலி, சென்னை- 600052. உறுப்பினர்
4 டாக்டர் பி.கார்த்திகேயன், உதவிப் பேராசிரியர், பால்வளத் தொழில்நுட்பத் துறை, சி.எஃப்.டி.டி., கொடுவேலி, சென்னை-600052. உறுப்பினர்
5 டாக்டர். பி. சிவக்குமார், உதவிப் பேராசிரியர், உணவுப் பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பத் துறை, சி.எஃப்.டி.டி., கொடுவேலி, சென்னை-600052. உறுப்பினர்
6 டாக்டர் ஆர்.இளவரசன், உதவிப் பேராசிரியர், கால்நடைப் பொருட்கள் தொழில்நுட்பத் துறை (இறைச்சி அறிவியல்), வி.சி.ஆர்.ஐ, ஒரத்தநாடு-613625. உறுப்பினர்
h)
வெளி நிபுணர்கள்
1 டாக்டர் எஸ்.என். ராஜ்குமார், முதல்வர் (பால் அறிவியல்), வர்கீஸ் குரியன் பால் மற்றும் உணவு தொழில்நுட்ப நிறுவனம், கேரளா கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், மன்னுத்தி, கேரளா-680651. உறுப்பினர்
2 டாக்டர் வி.சின்னி ப்ரீத்தம், முதல்வர் (மாணவர் விவகாரங்கள்), பி.வி.நரசிம்மராவ் தெலங்கானா கால்நடை மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம், ராஜேந்திரநகர், ஹைதராபாத்-500030 உறுப்பினர்