தனுவாஸ்

பல்கலைக்கழகக் கட்டிடக் குழு


கட்டிடக் குழு

அதிகாரி குழுவில் பங்கு
உடைமை அலுவலர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் தலைவர்
இயக்குனர், கால்நடை நலக் கல்வி மையம், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உறுப்பினர்
முதல்வர், அடிப்படை அறிவியல் புலம், சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகம், சென்னை உறுப்பினர்
நிதி அலுவலர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உறுப்பினர்