செல்வம், ஆர்.

SELVAM, R.
பதவி இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
முகவரி விலங்கின மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கத் துறை, கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், வீரபாண்டி, தேனி – 625 534
கல்வி தகுதிகள் எம்.வி.எஸ்சி., (விலங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கம்)
தொடர்பு எண் T : +91-4546-235401
M: +91-9940308012
மின்னஞ்சல் selvam.r@tanuvas.ac.in