FACULTIES: ALPHABETICAL-WISEDASHPRAKASH, M. DHANDAPANI, K.
DEVAKI, K.
DHARMACEELAN, S.
DEVENDRAN, P. DHINAKAR RAJ, G.
DEVI PRIYA, K. DHINESH KUMAR, R.
DEVI, T. DHIVYA, B.
DHANALAKSHMI, B DURAIRAJAN, R.
DHANALAKSHMI, M.