VETERINARY BIOCHEMISTRY / BIOCHEMISTRY

FACULTY MEMBERS
Bhuvana, M.
Lakshmi Prasanth, T.
Padmanath, K.
Prakash Krupakaran, R.
Sesh, P.S.L.
Sudha, K.